Intrastat: krátké představení

Intrastat je nástroj profesionálů. Jde o statistickou metodu, která sleduje pohyb zboží mezi plátci DPH v rámci Evropské Unie.

Povinnost vykazovat hlášení Intrastat na příslušný celní úřad vzniká právnickým nebo fyzickým osobám, které mají v České republice přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) k dani z přidané hodnoty (DPH) při překročení tzv. asimilačního prahu.

Image

Alt
Asimilační práh je překročen, pokud subjekt registrovaný k DPH v uplynulém roce exportoval či importoval zboží (vyjma služeb) v hodnotě převyšující 8 miliónů Kč. V měsíci dosažení tohoto limitu se musí subjekt zaregistrovat na příslušném celním úřadě a podat první hlášení. Zvlášť se podává hlášení za import a za export.

Hlášení probíhá elektronickou formou pomocí příslušné programové aplikace, a to nejpozději do 12. dne následujícího měsíce (počítají se pracovní dny).

Kontrolami a přijatými hlášeními se zabývá Celní správa České republiky.
V případě neplnění povinností může být subjektu udělena sankce ve výši až 1 milión Kč.


K čemu Intrastat slouží?

Údaje získané v rámci Intrastatu umožňují sestavit statistiku zahraničního obchodu, která patří spolu s národními účty a platební bilancí, využívajícími také tyto údaje, mezi základní makroekonomické ukazatele ovlivňující hospodářskou politiku vlády.

Na úrovni Evropské unie využívá tyto údaje Evropská komise pro sledování vývoje jednotného trhu, pro tvorbu evropské zemědělské a obchodní politiky. Údaje jsou poskytovány mezinárodním organizacím, jako jsou Světová obchodní organizace, Organizace spojených národů apod., pro které jsou nedílnou součástí jejich statistik o globálním obchodu se zbožím.

Mohlo by Vás zajímat:

§ 319 Celního zákona č.13/1993

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

Jednou z nejdůležitějších části při podávání hlášení Intrastat jsou celní nomenklatury.
Celní nomenklatury se označují různými názvy a zkratkami (HS, HS-code, HS-kód, CN,CN-code, CN-kód…). Jde o stěžejní součást hlášení Intrastatu, ovšem nejenom v něm. Klíčovou roli hraje ve všech celních dokumentech, ať už jde o JSD, Karnet TIR, EUR 1 a další.

Celní nomenklatura je desetimístný číselný kód, který slouží jako podklad celním orgánům. Zjednodušeně řečeno podle něj poznají, o jaké zboží se jedná. Všechny celní nomenklatury jsou shromážděny v Harmonizovaném systému TARIC. Tyto číselné kódy určují výši cla, možnosti využití preference (preferenční věty), opatření, zákazy dovozu/vývozu a různá omezení (antidumpingové clo).

Celní nomenklatura je základem celního oboru, mnoho společností však při zařazování svého zboží dle Harmonizovaného systému TARIC tápe. A právě pro ně jsme tu my.

Dle podrobného popisu zařadíme Vaše zboží do příslušné kapitoly a dalších podčástí. Vše, co potřebujeme, je popis zboží, nejlépe velmi zevrubný. Dále technické zprávy a dokumentace, informace o materiálu a účel, kterému má zboží sloužit. Velkou pomocí mohou být i fotografie.

Poskytujeme také speciální službu, která přiřazuje k celému firemnímu sortimentu celní nomenklatury. Naše IT oddělení nastaví příslušný software tak, aby při vyskladnění či naskladnění zboží docházelo k automatickému odesílání dat na příslušný celní úřad. Tento proces je sice zpočátku časově náročnější, pro velké společnosti a korporace s rozsáhlým sortimentem však může znamenat úspory v rámci statisíců až miliónů korun ročně.

Zařazování zboží dle Harmonizovaného systému TARIC poskytujeme i společnostem a zájemcům, se kterými nemáme uzavřenu mandátní smlouvu. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku služeb.

[/box_icon_left]

Zahajte s námi spolupráci.

Kontaktujte nás

top