Zařazení zboží pro určení výše cla

Zařazení zboží

Zařazení zboží pro určení výše cla je jednou z nejdůležitějších věcí při dovozu komodit ze třetích zemí. Pro to, abychom zboží zařadili správně, musíme se řídit tzn. „Všeobecnými interpretačními pravidly“. Jejich dodržování je alfou a omegou správného určení sazebního zařazení.

Všeobecná interpretační pravidla

Pojďme si připomenout, čím se zařazení zboží pro určení výše cla řídí. Celkově je těchto pravidel šest, navazují na sebe, takže musí být použita v pořadí tak, jak jdou za sebou.

Všeobecné interpretační pravidlo 1)

„Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační. Pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

Tím bylo řečeno, že je zařazování zboží určováno hlavně dle textů ve čtyřmístných číslech a v poznámkách, přičemž mají všechny tyto texty stejně závazný statut. Pokud ale potřebujeme zboží zařadit do více čísel, následujeme další pravidla.

Všeobecné interpretační pravidlo 2a)

„Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.“

Z tohoto pravidla vyplývá, že i nedokončené a nekompletní výrobky mají být zařazeny stejně jako kompletní a dokončené výrobky. Je zde ale podmínka, že takovýto výrobek musí při předložení charakteristické znaky kompletního nebo dokončeného výrobku. Upozorňujeme, že polotovary jsou přímo uvedeny v některých z čísel Harmonizovaného systému.

Všeobecné interpretační pravidlo 2b)

„Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.“

Toto pravidlo se zmiňuje o tom, že čísla, ve kterých je uveden určitý materiál také zahrnují tento materiál smíšený nebo kombinovaný s jinými materiály. Druhá část pravidla se používá pro zařazování zboží z určité hmoty. Tato část stanoví tedy, že se do zboží z určitého materiálu zařazuje také to zboží, které není tvořeno pouze materiálem uvedeným v textu tohoto čísla.

Všeobecné interpretační pravidlo 3a)

„Číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vthatu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží.“

Zde se říká, že při zařazení zboží pro určení výše cla dostává přednost číslo s nejspecifičtějším popisem před obecným popisem zboží.

Všeobecné interpretační pravidlo 3b)

„Směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit.

Toto pravidlo se týká pouze na směsi, složené zboží z různých materiálů, složené zboží z různých složek a zboží dodávané v sadách pro drobný prodej. Pro vše jmenované musí platit, že zařazované zboží musí být složeno z materiálů nebo složek, které udělují tomuto zboží charakteristickou povahu.

Všeobecné interpretační pravidlo 3c)

„Zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3a) ani 3b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.“

Tzn. „záchranné ustanovení“ se aplikuje při za zařazení zboží pro určení výše cla, pokud není možné zboží zařadit podle hmoty nebo složek, které dávají zboží jeho podstatný charakter.

Všeobecné interpretační pravidlo 4)

„Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.“

V případě, že nemůžeme využít ani jedno z předchozích pravidel, toto pravidlo nám umožňuje srovnání určitého zboží s podobnými výrobky (např. vzhledem, povahou atd.).

Všeobecné interpretační pravidlo 5a)

„Pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslící nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy.“

Z tohoto pravidla je jasné, že pokud jsou pouzdra nebo obaly dodávány samostatně bez výrobků, které do nich patří, musí se zařadit do svých odpovídajících čísel.

Všeobecné interpretační pravidlo 5b)

„Podle ustanovení pravidla 5a) se obalové materiály a obalové schránky, v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.“

Toto pravidlo říká, že se obaly, obalový materiál a schránky zařazují do čísel, ve kterých je zboží zabaleno.

Všeobecné interpretační pravidlo 6

„Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.“

Zde je uvedeno, jak je důležité si uvědomit, že nesmíme zboží zařazovat přímo např. do položky, pokud jsme ho předtím správně nezařadili do čísla.

Vždy si před aplikací těchto Všeobecných interpretačních pravidel položte základní zbožíznalecké otázky:
– CO TO JE
– Z ČEHO TO JE
– K ČEMU TO SLOUŽÍ

Tento článek byl sepsán díky pomoci „měsíčníku Celní správy České republiky – Clo“. 50.ročník, červen 2016, str. 10, 11

Napsat komentář

Email nebude zveřejněný.

top